مقادیر بایت‌هاپیشوندهای استانداردپیشوند دودویینام
(نماد)
مقداراستاندارد
بین‌المللینام
(نماد)ارزشکیلوبایت (kB) ۲۱۰ ۱۰۳ کیبی‌بایت (KiB) ۲۱۰ مگابایت (MB) ۲۲۰ ۱۰۶ مبی‌بایت (MiB) ۲۲۰ گیگابایت (GB) ۲۳۰ ۱۰۹ گیبی‌بایت (GiB) ۲۳۰ ترابایت (TB) ۲۴۰ ۱۰۱۲ تبی‌بایت (TiB) ۲۴۰ پتابایت (PB) ۲۵۰ ۱۰۱۵ پبی‌بایت (PiB) ۲۵۰ اگزابایت (EB) ۲۶۰ ۱۰۱۸ اکزبی‌بایت (EiB) ۲۶۰ زتابایت(ZB) ۲۷۰ ۱۰۲۱ زبی‌بایت (ZiB) ۲۷۰ یوتابایت (YB) ۲۸۰ ۱۰۲۴ یوبی‌بایت (YiB) ۲۸۰

بایت یکی از یکاهای اساسی سنجش مقدار داده‌ها در رایانه و به معنی هشت بیت متوالی است.همچنین در بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی، یک نوع داده (به انگلیسی: Data Type) صحیحی با این نام وجود دارد.

یک بایت معادل یک نویسه است و در پردازنده‌های هشت‌بیتی برابر با طول ثبات‌ها، تعداد بیت‌های قابل محاسبه در واحد محاسبه و منطق پردازند، تعداد خطوط مسیر داده (به انگلیسی: Data Bus) یا تعداد خطوط مسیر آدرس (به انگلیسی: Address Bus) است.

ابهام‌زدایی

در مورد مقیاس‌های بزرگتر (مضارب بایت)، از دو تعریف متفاوت استفاده می‌شود که اولی مبتنی بر توان‌هایی از عدد ۲ است؛ مثلا کیلوبایت برابر با ۲۱۰ و مگابیتبرابر با ۲۲۰ است. در این تعریف از دستگاه اعداد دودویی استفاده شده است. اما، تعریف دوم مبتنی بر دستگاه اعداد دهدهی است و از توان‌های ۱۰ برای بیان حجم داده‌های دیجیتال استفاده می‌کند. بدین ترتیب، برای مثال پیشین، کیلوبایت معادل ۱۰۳ و مگابایت برابر با ۱۰۶ خواهد بود. گفتنی است که کاربرد یکی از این دو تعریف بستگی به کاربرد آن دارد. بدین صورت که برای بیان گنجایش حافظه دیسک سخت و حجم داده‌های انتقال در مخابرات و شبکه‌های رایانه‌ای از توان ۱۰ ولی برای بیان ظرفیت حافظه تصادفی رایانه (به انگلیسی: RAM) از توان دودویی آن استفاده می‌شود.

مقیاس کلی:

برای این که حدود هر یک از مقیاس‌های مندرج در جدول «بایت‌ها» کمی روشن‌تر شود، توجه به مثال‌های تقریبی نیز می‌تواند یاریگر باشد.

 • ۱ بایت ........... یک حرف (حروف الفبا)
 • ۱ بایت .......... یک یا دو کلمه
 • ۱۰۰ بایت ......... یک یا دو جمله
 • ۱ کیلوبایت ....... یک داستان خیلی کوتاه
 • ۱۰ کیلوبایت ...... یک صفحه دایرةالمعارف(شاید حاوی یک عکس ساده)
 • ۱۰۰ کیلوبایت ..... یک عکس با کیفیت متوسط
 • ۱ مگابایت ........ یک کتاب داستان
 • ۱۰ مگابایت ....... دو نسخه از کارهای کامل شکسپییر
 • ۱۰۰ مگابایت ...... 1 متر کتاب کنارهم در کتابخانه!
 • ۱ گیگابایت ....... 1 کامیون کوچک پر از متن
 • ۱ ترابایت ........ معادل ۵۰،۰۰۰ درخت برای تهیه کاغذ
 • ۱۰ ترابایت ....... مجموعه نوشته‌های کتابخانه کنگره آمریکا
 • ۱ اگزابایت ....... مجموعه نوشته‌های کتابخانه پارک شهر ایران با فونت ۱۰۰۰
/ 0 نظر / 9 بازدید